ALGEMENE VOORWAARDEN BRANDUNIT B.V.

7 mei 2018

Artikel 1. Definities en toepaselijkheid

1.1. Brandunit: Brandunit B.V. groothandel en de eigenaar van de webwinkel op de Website, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50731793.

1.2. Klant: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en met Brandunit een Overeenkomst (op afstand) sluit. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op consumenten (personen niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf).

1.3. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen in dit document.

1.4. Opdracht: levering van een product of dienst aan Klant of aan een derde ten behoeve van Klant.

1.5. Dropshipment: levering van een product of dienst aan een derde ten behoeve van Klant.

1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Brandunit en Klant krachtens welke Brandunit één of meer Opdrachten zal uitvoeren.

1.7. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

1.8. Website: www.brandunit.nl

1.9. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Brandunit en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

1.10. Het door de Klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met toepassing hiervan.

1.11. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere verkoopvoorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek is Brandunit niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiele klant voorkomende afwijkingen van Brandunit haar aanbod.

1.12. De Algemene voorwaarden zijn voor de laatste keer gewijzigd op 7 mei 2018 en kunnen te allen tijde gewijzigd worden en gelden onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Artikel 2. Overeenkomst en informatie op de Website

2.1. Onverminderd het derde lid van dit artikel komt de Overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Brandunit en het voldoen aan de daarbij door Brandunit gestelde voorwaarden.

2.2. Indien Klant via elektronische weg het aanbod van Brandunit heeft aanvaard, bevestigt Brandunit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. Een niet tijdige bevestiging van de aanvaarding houdt verwerping van de aanvaarding van Klant in. Dit artikellid is niet van toepassing in het geval de Overeenkomst niet via het geautomatiseerde bestelproces op de Website tot stand komt.

2.3 Overeenkomsten tussen Klant en Brandunit worden in beginsel gesloten via het geautomatiseerde bestelproces op de Website. Overeenkomsten kunnen tevens telefonisch, per e-mail of per fax worden gesloten, echter daarvoor brengt Brandunit Klant orderkosten in rekening. De hoogte van deze orderkosten wordt Klant voor het sluiten van de Overeenkomst medegedeeld.

2.4 Eventuele door Brandunit opgestelde offertes zijn te allen tijde vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Brandunit, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de offerte. Door Brandunit uitgebrachte offertes kunnen te allen tijde worden ingetrokken, doch na ontvangst van aanvaarding slechts binnen twee (2) werkdagen.

2.5 Klant dient de offerte schriftelijk te aanvaarden. Indien Klant dit nalaat, maar desondanks met de offerte instemt, althans die indruk wekt, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd.

2.6 Onverminderd de bevoegdheid van Brandunit tot intrekken van de offerte overeenkomstig lid 4 van dit artikel, kan de Overeenkomst na aanvaarding slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2.7 De inhoud van de Website, offertes en andere van Brandunit afkomstige materialen is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Brandunit kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website, in offertes en in andere materialen te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Brandunit afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeren typefouten. Brandunit is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit ontstaat.

2.8. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.9. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant, die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst, zijn voor Brandunit alleen bindend indien en voor zover deze door Brandunit uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.10 Brandunit heeft het recht om, ter beoordeling van de kredietwaardigheid van Klant, een kredietcheck uit te voeren of uit te laten voeren door een derde partij.

2.11. Brandunit heeft te allen tijde het recht om Opdrachten te weigeren en niet uit te voeren, indien zij goede gronden heeft om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet (tijdig) zal nakomen. De klant is reeds daardoor in verzuim komen te verkeren. Dit kan onder meer het geval zijn indien Klant eerdere facturen van Brandunit onbetaald heeft gelaten, te laat heeft betaald of indien de in lid 10 van dit artikel bedoelde kredietcheck daartoe aanleiding geeft. Indien Brandunit een opdracht weigert, zal Brandunit Klant hiervan binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van Klant op de hoogte stellen.

2.12 Indien Klant enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Brandunit het recht alle met betrokken Klant gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Brandunit op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

2.13. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen: openstaande vorderingen/betalingen; aansprakelijkheid.

Artikel 3. Identificatie

3.1. Alvorens Klant op welke manier dan ook een bestelling kan plaatsen bij Brandunit dient zij zich aan te melden bij Brandunit door het invullen van een aanmeldingsformulier welke door Brandunit aan Klant wordt verstrekt. Bij inlevering van dit aanmeldingsformulier bij Brandunit dient een KvK-uittreksel te worden meegestuurd. Pas na aanmelding is het mogelijk bij Brandunit te bestellen. Brandunit zal de aanmelding zo spoedig mogelijk bevestigen aan Klant.

3.2. Indien Klant een account heeft waarmee het mogelijk is online te bestellen dient Klant het bij zijn gebruikersnaam, dit is het e-mailadres van Klant, behorende wachtwoord geheim te houden. Brandunit is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die een bestelling via de Website plaatst, ook daadwerkelijk Klant is. Klant dient Brandunit op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Brandunit heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 4. Privacy

4.1. Ter uitvoering van de met Klant gesloten overeenkomst, is het voor Brandunit noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens van Klant te verwerken en/of verstrekken aan derden. De gegevens zullen – behoudens een wettelijke plicht - slechts worden verstrekt aan een derde wanneer Brandunit daartoe een verwerkersovereenkomst heeft gesloten.

4.2. Klant vrijwaart Brandunit voor elke schade die Klant lijdt doordat deze derde zijn verplichtingen uit hoofde van de verwerkersovereenkomst heeft geschonden.

4.3. De rechten van Klant ter zake voornoemde verwerking van haar gegevens zijn terug te vinden in de bijgevoegde privacyverklaring, welke klant voor de totstandkoming van de overeenkomst dient te accepteren.

Artikel 5. Uitvoering

5.1. Brandunit zal zich inspannen dat een Overeenkomst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brandunit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Brandunit worden verstrekt.

5.3. Indien blijkt dat door Klant verstrekte gegevens onjuist zijn, is Brandunit gerechtigd haar prijzen hierop aan te passen.

5.4. Brandunit is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

5.5. Brandunit is bevoegd haar verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ontbinden indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het vermogen van de klant beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk termijn wordt opgeheven of ingeval de klant haar bedrijf verkoopt of liquideert.

5.6. Het is Klant, indien niet anders is overeengekomen, niet toegestaan de order te herroepen of ten nadele van Brandunit te wijzigen.

Artikel 6. Levering

6.1. Indien Klant kosten voor de levering verschuldigd is aan Brandunit, worden deze leveringskosten door Brandunit voordat Klant de bestelling plaatst, tijdens het bestelproces, op de Website en langs andere wegen via welke besteld kan worden duidelijk kenbaar gemaakt aan Klant.

6.2. Door Brandunit opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Brandunit is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat uit overschrijding van een dergelijke indicatieve termijn.

6.3. Brandunit heeft het recht de door Klant geplaatste order in gedeelten af te leveren en te factureren, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

6.4. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op Klant op het moment van aflevering. Laden en lossen geschiedt echter te allen tijde op risico van Klant.

6.5 Brandunit bepaalt op welke wijze de verzending van de bestelde producten zal geschieden en de wijze van verpakking van de producten.

6.6. Klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats. Indien niet aan deze bepaling is voldaan, zijn de kosten voor het verrichten van (extra) werkzaamheden om tot levering over te gunnen gaan voor rekening van Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.7. Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan Klant te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Klant, behoudt Brandunit zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. Brandunit stelt Klant schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Klant Brandunit in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.

6.8. Indien Klant ook na verloop van de door Brandunit gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Klant door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Brandunit het recht de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

6.9. Het voorafgaande laat de verplichting van Klant de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.

6.10. Meer of minder leveranties van 10% kunnen voorkomen en worden doorberekend aan Klant.

Artikel 7. Bestellen op afroep

7.1. Indien dit is overeengekomen heeft Klant de mogelijkheid op afroep te bestellen bij Brandunit.

7.2. Indien Klant op afroep bestelt, dient hij een aanbetaling te doen aan Brandunit. Deze aanbetaling is minimaal 10% van de orderwaarde van de op afroep bestelde producten. Brandunit zal de hoogte van de aanbetaling apart aan Klant meedelen.

7.3. Klant dient de order binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst tot afroep af te roepen. Na afroep zal de bestelling worden geleverd, indien niet anders is overeengekomen, conform de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

7.4. Op de gedane aanbetaling worden geen pandrechten of bankgaranties verleend.

Artikel 8. Prijzen en Betaling

8.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, leveringskosten en exclusief de kosten van emballage, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

8.2. Klant dient betalingen aan Brandunit volgens de in de bestelprocedure op de Website of in de offerte aangegeven betaalmethoden te voldoen. Sommige methoden vereisen betaling vooraf, andere betaling bij of na levering. Brandunit bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) voor Klant beschikbaar zijn. Aan verschillende betaalmethoden kunnen extra kosten verbonden zijn. Indien dit het geval is wordt dit duidelijk voor het aangaan van de Overeenkomst aan de Klant kenbaar gemaakt.

8.3. Brandunit kan verlangen dat de betalingen van Klant middels automatische incasso worden voldaan. Klant dient Brandunit hiervoor te machtigen. Indien Klant hieraan niet kan voldoen is Brandunit gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen en/of de overeenkomst te weigeren.

8.4. Het is Brandunit toegestaan voor verschillende klanten verschillende prijzen te hanteren.

8.5. Brandunit is te allen tijde bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Klant, vooruitbetaling of zekerheid van Klant te verlangen, bij gebreke waarvan Brandunit de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

8.6 Klant zal afschrijving door Brandunit van de door haar verschuldigde bedragen niet blokkeren en/of de afgeschreven bedragen niet storneren. Indien Brandunit verschuldigde bedragen niet kan afschrijven door onterechte blokkering of stornering dan is Klant daarvoor – onverminderd lid 10 en 11 van dit artikel – een bedrag van € 25,- administratiekosten verschuldigd.

8.7. Indien niet anders overeengekomen gaat Klant akkoord met elektronische facturatie door Brandunit en ontvangt Klant facturen op elektronische wijze. Klant kan (ook na totstandkoming van de Overeenkomst) aan Brandunit aangeven facturen niet op elektronische wijze te willen ontvangen. Brandunit zal in dat geval de na ontvangst van dit verzoek volgende facturen per post aan Klant toezenden. Klant is zelf verantwoordelijk Brandunit hiertoe de juiste adresgegevens te verstrekken.

8.8. Alle facturen dienen, indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, door Klant te worden betaald binnen acht (8) dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Brandunit of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden.

8.9. In afwijking van artikel 7.8 geldt in het geval de Overeenkomst een Dropshipment betreft, dat alle facturen, zowel schriftelijk als digitaal, door Klant dienen te worden betaald binnen drie (3) dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van Brandunit of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden.

8.10. Klant dient steeds het precieze bedrag te betalen zoals vermeld op de factuur. Het optellen of aftrekken van verschillende factureren is niet toegestaan. Klant heeft niet het recht de bedragen die zij zelf verschuldigd is aan Brandunit te verrekenen met enige vordering die zij op Brandunit heeft of stelt te hebben.

8.11. Alle onkosten welke door Brandunit worden gemaakt ten verzoeke van Klant komen geheel voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

8.12. Bij niet tijdige betaling is Klant een contractuele rente verschuldigd van 1% van het nog verschuldigde bedrag per kalendermaand dat de betaling van het bedrag niet tijdig is voldaan, ingaande op de dag na de uiterste datum voor betaling. Daarnaast is Klant naast de contractuele rente ook een eenmalige boete van

  • 25,- exclusief BTW per (gedeeltelijk) openstaande factuur verschuldigd. Indien de verlate betaling geen gehele maand beslaat, zal de rente worden afgerond naar een hele kalendermaand.

8.13. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de krachtens lid 12 daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke incassokosten zijn forfaitair vastgesteld op een bedrag van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 150,-.

8.14. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.15. In bovenstaande gevallen heeft Brandunit voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Reclames

9.1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen twee (2) werkdagen ter kennis van Brandunit te worden gebracht. Een dergelijke melding dient te allen tijde schriftelijk of via het daartoe bestemde formulier op de website bevestigd te worden door Klant.

9.2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen vijf (5) werkdagen nadat Klant de fout, onvolkomendheid en/of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken aan Brandunit te worden gemeld.

9.3. De in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde reclame is niet mogelijk indien de Klant jegens Brandunit in gebreke is.

9.4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Brandunit is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd en vervalt elke aanspraak ten aanzien van Brandunit.

9.5. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Brandunit.

9.6. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.

9.7. Indien Brandunit de reclame gegrond acht, zal zij Klant een vervangend product aanbieden of een creditnota doen toekomen en het bedrag zo snel mogelijk terugstorten op het bij Brandunit bekende rekeningnummer van Klant. Klant heeft niet het recht het bedrag te verrekenen met enige vordering die Brandunit op Klant heeft.

9.8. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of zijn omgepakt, vervalt elk recht op reclame door Klant.

Artikel 10. Retourzendingen

10.1. In alle gevallen geschiedt een retourzending om welke reden dan ook op de door Brandunit voorgeschreven wijze en in ieder geval door per e-mail of telefonisch contact op te nemen met Brandunit.

Indien producten worden geretourneerd zonder voorafgaand telefonisch of e-mail contact en/of op een wijze die niet door Brandunit is voorgeschreven is het Brandunit toegestaan een dergelijk retour te weigeren.

10.2. Retourzending geschiedt voor rekening van Klant, tenzij anders is overeengekomen na onderling overleg. Daarbij dient Klant het product in originele verpakking te retourneren.

10.3 Brandunit zal, indien niet anders is overeengekomen, geen verzendkosten en verpakkingskosten terugstorten aan de klant in het geval van een retourzending.

10.4 Retourzending geschiedt te allen tijde voor risico van Klant.

Artikel 11. Aanvullende bepalingen Dropshipments

11.1 Dit artikel is van toepassing indien en voor zover de Overeenkomst een Dropshipment betreft en geldt naast hetgeen reeds in de Algemene Voorwaarden bepaald is.

11.2 Dropshipments geschieden voor rekening en risico van Klant. Het risico voor de producten gaat over op Klant op het moment dat deze worden afgegeven aan de transporteur. De kosten van enige verzekering – waaronder in ieder geval de transport- en aansprakelijkheidsverzekering – die Brandunit ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht afsluit, zullen worden doorbelast aan Klant.

11.3 Klant vrijwaart Brandunit voor alle schade die Brandunit mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, die verband houden met de door Brandunit verrichte Opdrachten. In het bijzonder zal Klant alle kosten compenseren die Brandunit maakt in verband met claims van de klanten van Klant, waaronder claims die voortvloeien uit productaansprakelijkheid.

11.4 Klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klanten van Klant. Brandunit is slechts bewerker van de desbetreffende gegevens. Brandunit heeft het recht de via Klant verkregen klantgegevens te gebruiken in het kader van marketingdoeleinden. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de hiertoe benodigde toestemming van haar klanten. Brandunit zal de gegevens te allen tijde in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens verwerken.

Artikel 12. Datafeed

12.1 Brandunit kan aan Klant, al dan niet tegen betaling, de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van een applicatie waaruit Klant informatie verkrijgt over onder meer prijzen, levertermijnen, voorraden en andere informatie over de producten van Brandunit (hierna te noemen: de Datafeed).

12.2 De inhoud van de Datafeed is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Brandunit kan echter niet garanderen dat alle informatie uit de Datafeed te allen tijde juist en volledig is. Brandunit is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit incorrecte voorraadaantallen, prijzen en andere informatie uit de Datafeed.

12.3 Klant zal de data die zij verkrijgt uit de Datafeed niet kopiëren, doorverkopen of op andere wijze aan derden verstrekken.

12.4 Indien Klant geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het in lid 3 van dit artikel bepaalde, verbeurt Klant, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 750,- per dag dat het strijdbare voortduurt, onverminderd het recht van Brandunit om volledige schadevergoeding te eisen.

12.5 Klant zal de Datafeed gebruiken op een wijze die van een zorgvuldig Klant mag worden verwacht. Klant is aansprakelijk voor de schade die Brandunit loopt door onzorgvuldig gebruik van de Datafeed, waaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – wordt verstaan:

het verstrekken van inloggegevens aan derden of het niet adequaat geheimhouden van deze inloggegevens;

het niet voldoende beveiligen van haar systemen, waardoor misbruik van de Datafeed mogelijk is;

gebruik van het systeem op een wijze die een onevenredige belasting vergt van de systemen van Brandunit.

Artikel 13. Duur en opzegging

13.1. Indien de Overeenkomst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst, indien niet anders is overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is overeengekomen, is de overeenkomst opzegbaar per maand, waarbij de opzegging tijdig is indien de opzegging vóór het einde van de betreffende kalendermaand is ontvangen.

13.2. Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Brandunit gerechtigd om per direct alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.

13.3. Indien Opdrachtgever enige op haar rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Brandunit het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Brandunit op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming van Brandunit is Brandunit slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Brandunit voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet/winst. Brandunit is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Klant en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

14.2. De door Brandunit te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming

van een Overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van die Overeenkomst door

Brandunit aan Klant gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting) met een maximum van

  • 1.000, -. De in dit artikel bedoelde bedragen en tarieven worden verminderd met door Klant bedongen en door Brandunit verleende crediteringen. Daarnaast heeft Brandunit het recht de in dit artikel bedoelde bedragen en tarieven te verrekenen met nog openstaande facturen.

14.3. In geval van een onrechtmatige daad van Brandunit is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 50.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 14.4. In geval van een onrechtmatige daad van een werknemer van Brandunit of een ondergeschikte waarvoor Brandunit rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Brandunit aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, tenzij de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte. De schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan € 50.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor andere schade sluit Brandunit haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uit.

14.5. Aansprakelijkheid van Brandunit voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in de artikelen 13.3 en 13.4 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting), bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, of - bij gebreke daarvan - de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan € 1500, -.

14.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Klant na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, met een maximum van twee (2) maanden, de schade per aangetekend schrijven aan Brandunit heeft gemeld.

14.7. Klant vrijwaart Brandunit voor alle schade die Brandunit mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Brandunit alsook onder verantwoordelijkheid van Brandunit werkzame personen, die verband houden met de door Brandunit verrichte Opdrachten, daaronder mede begrepen: schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Brandunit en personen die onder verantwoordelijkheid van Brandunit werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld aan Klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; schade die het gevolg is van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of andere plaats van uitvoering van de overeenkomst of van handelen of nalaten van Klant, daaronder begrepen het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door Brandunit verstrekte kennis, informatie, producten en zaken die door Brandunit zijn geleverd; schade die het gevolg is van een gebrek in door Brandunit geleverde producten, die door Klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Klant, tenzij Klant bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

15.2. De Overeenkomst mag worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

15.3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

vertraagde levering of verlening van door Brandunit tijdig bestelde producten of verzochte diensten; storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet);

transportmoeilijkheden;

storingen in het bedrijf van Brandunit, die buiten haar schuld zijn ontstaan; brand of andere vernielingen;

werkstaking; oproer;

maatregelen van overheidswege; staat van beleg;

nucleaire ongevallen;

oorlog of oorlogsgevaar; natuurrampen.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

16.1. Brandunit behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor

  • tot op het tijdstip waarop Klant aan diens daarmee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Brandunit heeft voldaan; of,
  • wanneer deze producten aan Klant zijn geleverd in consignatie.

16.2. De in lid 15.1 genoemde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van Klant.

16.3. Indien de door Brandunit geleverde bestelling is bestemd voor doorlevering door Klant aan zijn klanten is het Klant slechts toegestaan deze goederen door te leveren aan zijn klanten indien Klant uitdrukkelijk aangeeft in de overeenkomst en de offerte dat er door Brandunit een eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de goederen is bedongen. Brandunit dient hierbij expliciet te worden genoemd.

16.4. Klant is verplicht Brandunit terstond schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

16.5. Klant zal de producten waarvan de eigendom nog bij Brandunit berust als zodanig (ken)merken. Klant is verplicht al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is te doen om de goederen te beschermen en bij elkaar te houden. Op deze goederen kan nooit beslag worden gelegd.

16.6. Klant dient de door Brandunit in consignatie geleverde producten te verzekeren en als zodanig te markeren.

16.7. Klant is verplicht Brandunit terstond schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Brandunit geldt.

Artikel 17. Slotbepalingen

17.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen.

17.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

17.4 Brandunit kan de Algemene Voorwaarden aanbieden in andere talen dan in het Nederlands. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is echter steeds de rechtens bindende versie van de Gebruiksvoorwaarden. Eventuele verstrekte vertalingen van de Algemene Voorwaarden dienen slechts ter informatie en zullen derhalve niet worden gebruikt voor de uitleg van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden. Klant doet afstand van een eventueel in zijn land van vestiging geldend recht tot het verkrijgen van deze Algemene Voorwaarden in de taal van zijn land van vestiging.

17.5 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

17.6. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mailen of communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail dan wel fax voldoende vaststaat.

Artikel 18. Deponering

18.1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te XXX onder nummer XXX, en zullen op het eerste verzoek van de klant kosteloos worden toegezonden.

Artikel 19. Intellectuele eigendom en auteursrechten

19.1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaald, behoudt Brandunit zich uitdrukkelijk het eigendom voor op alle rechten, waaronder intellectuele eigendomsrechten (vb. auteurs- en modelrechten), en bevoegdheden ter zake de door haar bedachte dan wel voor het eerst in de EU verhandelende goederen en namen (vb. product-, handels- en domeinnamen);

19.2. Het is Klant niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 20. Verjaring

20.1. Voor de Klant verjaren alle rechtsvorderingen uit hoofde van de overeenkomst door verloop van dertien maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Brandunit B.V.

Keurweg 8

5145 NX Waalwijk

Telefoon: 0416 – 65 17 55

E-mail: info@brandunit.nl

Login

Klant worden?Wachtwoord vergeten?