www.brandunit.nl is een website van Brandunit B.V.

Brandunit hecht belang aan de bescherming van uw privacy. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij deze persoonsgegevens verzamelen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die de site bezoeken.

Op de toegang tot en het gebruik van de website www.brandunit.nl (de "Site") is de hieronder vermelde privacyverklaring van toepassing. Door alvorens toegang te krijgen tot de Site de privacyverklaring te hebben gelezen en aangevinkt, heeft u de privacyverklaring zonder enige beperking of enig voorbehoud geaccepteerd, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7 mei 2018.

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • verbetering en ontwikkeling van onze website;
  • marketingdoeleinden.

De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens berusten zijn:

  • Uw toestemming; voordat u de website bezoekt, dient u deze privacyverklaring te accepteren, waarmee u toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien wij voornemens zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan waarvoor die persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekken wij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestellinggegevens (artikel, aantal, prijs) van dat moment.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden, onder andere door het gebruik van Google Analytics, algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website om onze website te verbeteren en verder te ontwikkelen. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Door alvorens toegang te krijgen tot de Site de privacyverklaring te hebben gelezen en aangevinkt, heeft u toestemming gegeven voor de verwerking en het delen van niet-geanonimiseerde persoonsgegevens met Google.

Derden

Deze gegevens worden niet aan derden anders dan Google verstrekt. De gegevens zullen uitsluitend aan Google worden verstrekt indien daartoe een verwerkersovereenkomst is gesloten. Indien persoonsgegevens worden gerectificeerd, gewist of er een beperking van verwerking plaatsvindt, stellen wij Google hiervan op de hoogte, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning van ons vergt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de Website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren door de instellingen van uw browser te weigeren, dit kan echter in sommige gevallen de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. Door - alvorens de website te bezoeken - aan te vinken dat u akkoord gaat met de privacyverklaring, heeft u ons toestemming gegeven om gebruik te maken van cookies. Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij bijhouden welke pagina’s u opvraagt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u passende producten te tonen en de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

Intrekking toestemming

Wanneer uw gegevens worden verwerkt doordat u toestemming voor deze verwerking heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U hebt te allen tijde het recht om ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens, om rectificatie hiervan te vragen, om verwijdering van uw gegevens, beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij behouden ons het recht voor een dergelijk verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend omdat er een wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens te verwerken. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar binnen één maand, op uw verzoek reageren. Wanneer wij u inzage geven in de verwerking van uw persoonsgegevens, verstrekken wij u een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, rekenen wij op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aan. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens zullen in geen geval langer dan twee jaar worden bewaard. Uw persoonsgegevens zullen eerder worden verwijderd indien uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en deze toestemming wordt ingetrokken.

Klachten

Indien u klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, heeft u het recht een klacht te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u zich registreert of een bestelling plaatst.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wij aanvaarden uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en de door deze derden gehanteerd privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen, tenzij redelijkerwijs niet van ons kan worden verwacht.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@brandunit.nl

of per post aan: Brandunit B.V Keurweg 8 5145 NX Waalwijk Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50731793.

Login

Klant worden?Wachtwoord vergeten?